YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Akroteam Lohja ry. ja sen kotipaikka on Lohja.Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 

2 § TOIMINNAN TARKOITUS JA TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Seuran toiminnan tarkoituksena on pystyä tarjoamaan mahdollisuus  akrobatiavoimistelun sekä muun voimistelun ja liikunnan monimuotoiseen harrastamiseen Läntisellä Uudellamaalla.Tarkoitustaan seura toteuttaa 

1)tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä

2)järjestämällä voimistelun eri lajien harjoitus-, valmennus-, leiri- ja kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa sekä tiedotus ja suhdetoimintaa

3)järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

4)hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja

5)vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin

3 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi

1)harjoittaa julkaisutoimintaa,

2)välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,

3)ottaa vastaan sponsoritukea, lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

4)omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,

5)järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, näytöksiä, kilpailuja, rahankeräyksiä ja arpajaisia

4 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen, Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiseksi  jäseneksi liittyminen tapahtuu ilmoituksella ja maksamalla jäsenmaksu Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla kannatusjäsenmaksu. Seuran hallituksella on oikeus evätä varsinaisen tai kannatusjäsenen liittyminen seuraan. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenmaksua.

5 § SEURASTA EROAMINEN

Seuran jäsen voi erota seurasta milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsenmaksua ei palauteta. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta kun hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran sääntöjä ja tarkoitusta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja

6 § JÄSEN- JA HARJOITUSMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatus jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Harjoitusmaksut voivat olla erisuuruiset eri ryhmillä. 

7 § SEURAN JOHTAMINEN

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § SEURAN KOKOUKSET

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunnia puheenjohtajalla ja kunnia jäsenellä yksi ääni. Kannatus jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokoukseen voi osallistua 15 vuotta täyttänyt seuran jäsen. Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä, asiamiehellä tulee olla päivätty valtakirja mukana.

9 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai henkilökohtaisella ilmoituksella.

10 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä harrastus maksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yksin, muut hallituksen jäsenet tai hallituksen valtuuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

12 § SEURAN TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Seuran tilikausi on 1.8.-31.7.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

14 § SEURAN PURKAMINEN

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä

Yhteystiedot

  toimisto(at)akroteamlohja.fi
  Y-tunnus: 3130547-2

Seuraa meitä:

Verkkosivun toteuttanut Snippet

Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta. Jatkamalla selailua, hyväksyt evästeiden käytön.